สถิติการจองห้องปฏิบัติการ / ห้องอบรม

ประเภทการใช้งาน

สถิติการใช้งานแยกตามรายชื่อห้อง

สถิติการใช้งานแยกตามหน่วยงาน