สถิติการจองห้องปฏิบัติการ / ห้องอบรม

ประเภทการใช้งาน

สถิติการใช้งานแยกตามรายชื่อห้อง

สถิติการใช้งานแยกตามหน่วยงาน


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723